Slide Odpadne vode

Črpanje greznic in odvoz blata iz MKČN

Na območjih, kjer ni zgrajenega kanalizacijskega sistema se odpadne vode zbirajo v pretočnih in nepretočnih greznicah.

 

Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 88/11) je potrebno najmanj enkrat na tri leta sprazniti greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

 

Po prevzetju čistilne naprave Ribnica v upravljanje bomo skladno z navedeno zakonodajo in našim terminskim planom izdelali tudi program rednega čiščenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Storitev praznjenja greznic lahko opravlja le Komunala Ribnica ali z njene strani pooblaščen prevzemnik. Komunala bo mulje obdelala na čistilni napravi Ribnica, blato se bo po biološkem čiščenju, dokončno stabiliziralo, dehidriralo in ustrezno odložilo.

 

Odvoz grezničnega blata naročite:


Storitev čiščenje greznic in prečiščevanje grezničnih muljev se zaračuna po veljavnem ceniku.

Pravne osebe morajo s Komunalo Ribnica, d.o.o. skleniti pogodbo o čiščenju grezničnega mulja ali blata. Vsak prevzem greznice ali vsebine male komunalne čistilne naprave, pravnim osebam, mora spremljati tudi ustrezno izpolnjen evidenčni list o ravnanju z odpadki. Fizičnim osebam ni potrebno izpolnjevati evidenčnih listov.

Skip to content