Slide Odpadne vode

Kanalizacijski sistem

KANALIZACIJSKI SISTEM RIBNICA


Mesto Ribnica ima delno urejeno kanalizacijsko omrežje, ki se je začelo graditi v 80-ih letih, kar pomeni, da je nekje na polovici svoje obratovalne dobe. Večina omrežja je mešanega sistema. Meteorna voda se na večjih mestih preko razbremenilnikov in zadrževalnih bazenov izliva v rečico Bistrico. Razbremenilniki meteornih vod so na kanalu S, A in D. Vse odpadne vode na levem bregu Ribnice (gledano v smeri Ljubljane) zbira kolektor S, ki poteka od obstoječi čistilni napravi vse do severozahodnega konca Ribnice. Po desnem bregu Bistrice zbira kolektor A, ki poteka od obstoječe čistilne naprave vse do jugozahodnega konca Ribnice. Na kolektorja se priključuje sekundarne kanale, ki večinoma potekajo po ulicah. Na sami kanalizaciji pa so tudi zgrajena črpališča. Črpališča se nahajajo na Opekarski ulici, Prijateljevem trgu, Riku ter križanju železniške proge Riko – Inles.
Skupna dolžina kanalskega omrežja v naselju Ribnica znaša 15.634,83 m.
V občini Ribnica imamo pet črpališč, ki so na naslednjih lokacijah: Opekarska cesta, Riko, Inles, čistilna naprava Ribnica, Hrastje.
V občini Ribnica imamo štiri zadrževalnike na naslednjih lokacijah: čistilna naprava Ribnica, Gozdarski dom, Opekarska cesta, Riko.

 

KANALIZACIJSKI SISTEM HRASTJE


Zaradi razvoja mesta z novimi zazidalnimi območji se je v naselju Hrastje zgradil ločen kanalizacijski sistem, kar pomeni, da so odpadne vode speljane v čistilno napravo, meteorne vode pa v ponikovalnico.
Skupna dolžina kanalskega omrežja je 3.315 m od tega 2.115 m fekalne kanalizacije in 1.200 m meteorne kanalizacije.

 

KANALIZACIJSKI SISTEM SODRAŽICA


V občini Sodražica je delno urejeno kanalizacijsko omrežje, ki se je začelo graditi v 70-tih letih. V dolžini 9.771 m je omrežje mešanega sistema z razbremenilniki, ki se prelivajo v potok Bistrica, v dolžini 606 m pa je sistem ločen. Od tega je 557 m fekalne kanalizacije in 568 m meteorne kanalizacije.

Vse odpadne vode zbirata dva zbiralnika, ki potekata po levem in desnem bregu potoka Bistrica. Pod naseljem se združita v levo brežni zbiralnik, ki odvaja odpadno vodo do obstoječe čistilne naprave.

Meteorna kanalizacija, ki odvaja padavinske vode je zgrajena v Žimaricah, vendar samo za zbiranje in odvod pod lokalno cesto Sodražica – Nova vas. Meteorne vode severnega dela se prosto zlivajo na dvorišča in zbirajo v meteornem kanalu nad cesto. Preko propustov pod cesto se voda izteka na travniške površine, ali pa po običajno suhih jarkih v potok Bistrica.
Meteorna voda se na večih mestih preko razbremenilnikov in zadrževalnih bazenov izliva v potok Bistrica. Razbremenilniki meteornih vod so na kolektorju D in L brega ter na H kanalu pri Pletilnici in cerkvi.

Glavni primarni kanali so premera 300-1000 mm, sekundarni kanali pa premera 250-400 mm.
Hišnih priključkov je 278. Število uličnih požiralnikov je 130.

 

KANALIZACIJSKI SISTEM ŽIMARICE


V septembru 2012 se je pridobilo uporabno dovoljenje za izgradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega sistema. Sama investicija se je delno financirala iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Investicija  se je  izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve regionalni razvojni program«.

Sistem kanalizacijskega omrežja je ločen, kar pomeni, da so odpadne vode speljane v čistilno napravo, meteorne vode pa v ponikovalnico.
Na območju, ki je poplavno ogroženo, so pokrovi jaškov vodotesni in pritrjeni proti vzgonskemu dvigovanju.

 

Skip to content