Slide Javne informacije

– Izdaja soglasij projektnih pogojev in soglasij za priključitev skladno z ZGO-1 v okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.

– Postopki javnih naročil