Obvestila

 

Zadnji podatki za Slovenijo so pokazali, da vsako leto zavržemo 170.000 ton hrane, kar je približno 82 kilogramov na prebivalca. To pomeni, da zavržemo tretjino vse kupljene oziroma pripravljene hrane, kar ni zgolj obremenjujoče za okolje, ampak tudi za naše denarnice. Raziskava Evropske komisije je namreč pokazala, da v povprečnem evropskem gospodinjstvu na tak način vržemo stran 250 evrov na leto.

 

Preberi več

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Loški Potok na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – na svoji 12. seji dne 6. 4. 2017 sprejel Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok.

 

Nove cene komunalnih storitev veljajo od 1. 5. 2017 dalje. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje.

Preberi več

Na podlagi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (Uradni list RS, št. 80/2012 ) in 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012) ter 4. in 5. člena Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09 – čist.) je možno vložiti zahtevek za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za količino vode, ki se uporablja pri opravljanju kmetijske dejavnosti ter oprostitev plačila povezanih z greznicami in MKČN.

Preberi več


Vse udeležence pogrebnih svečanosti v Sodražici obveščamo, da pri parkiranju svojih vozil na ulici Zavrti upoštevate prometno signalizacijo in parkirni režim.

Hvala za razumevanje!

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS