Slide Odpadne vode

Ocena obratovanja MKČN

V 2. odstavku 6. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07 in 30/10) (v nadaljnjem besedilu uredba) je zapisano, da se skladnost male komunalne čistilne naprave, ki je gradbeni proizvod, s standardi iz definicije male komunalne čistilne naprave dokazuje z izjavo o skladnosti, ki je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.

 

Če ni ustrezne izjave o skladnosti (ali izjava ni skladna z zahtevami predpisov) mora stranka naročiti izvedbo prvih meritev, o izvajanju le-teh pa govori 8. člen, ki pa pravi, da so prve meritve in obratovalni monitoring storitev javne službe in jo zagotavlja izvajalec lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu javna služba) za vsako malo komunalno čistilno napravo na območju občine, ne glede na to, ali malo komunalno čistilno napravo upravlja sam ali jo upravlja druga oseba«.

 

Sama uredba tudi govori, da je potrebno oceno obratovanja narediti enkrat na tri leta, s katero je potrebno preveriti:

  • način nastajanja in zbiranja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo, ter odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz 3. člena uredbe,
  • nazivno zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
  • izpolnjevanje pogojev glede ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode iz 4. člena te uredbe,
  • dokazila o skladnosti male komunalne čistilne naprave s standardi, navedenimi v 1. točki 2. člena te uredbe, ki morajo biti izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov,
  • hrambo podatkov v skladu z drugim odstavkom 12. člena te uredbe.


Oceno obratovanja lahko naročite na podlagi .

Strošek izdelave ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave krije lastnik male komunalne čistilne naprave.

Skip to content