Na podlagi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (Uradni list RS, št. 80/2012 ) in 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012) ter 4. in 5. člena Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09 – čist.) je možno vložiti zahtevek za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za količino vode, ki se uporablja pri opravljanju kmetijske dejavnosti ter oprostitev plačila povezanih z greznicami in MKČN.

K izpolnjenemu obrazcu za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami in MKČN in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda mora vlagatelj priložiti naslednja dokazila:

  • Kopija subvencijske vloge za tekoče leto;
  • Izjavo o pravilnem ravnanju z grezničnem blatom

Vloga se vloži na naslov Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. in se kot popolna šteje takrat, kadar naslovnik posreduje vso zgoraj navedeno dokumentacijo. Po preteku treh let od dneva oprostitve plačila postavke povezanih z greznicami in MKČN je potrebno vlogo obnoviti.

Skip to content