Slide Pogrebna dejavnost

Naša pogrebno pokopališka enota ima dolgoletno tradicijo opravljanja pogrebnih ter pokopaliških storitev.

 

V težkih in bolečih trenutkih je težko sprejemati pomembne odločitve, zato vam bomo stali ob strani pri urejanju dokumentacije in pripravi na pogrebno slovesnost.

Osmrtnice

POKOPALIŠKE STORITVE


 

Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališčih in so predvsem naslednje:

 

opravljanje pokopaliških nalog, kot so čiščenje in odstranjevanje odpadkov in •
snega, košnja zelenic, vzdrževalna dela na objektih in napravah

 

vodenje katastra in pokopališč •

 

 

Kot upravljalec Komunala Ribnica vodi za vsako pokopališče kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na grobove in žarne niše, evidenco grobov/niš z oznako groba/niše, evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu/niši in datum pokopa. Za grobne prostore in žarne niše sklepamo najemne pogodbe. Na vseh pokopališčih ureja tudi mrliške vežice in skrbi za letno in zimsko vzdrževanje objektov, zelenic in cvetličnih gredic.

 

Na pokopališču Videm – Prigorica in na novem delu pokopališča v Hrovači se lahko vsa dela opravljajo le z dovoljenjem upravljalca. Za zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in vsa druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s temi deli povezani prevozi, se poda vloga za soglasje za izvajanje del na pokopališču. Dovoljenje za dela potrdimo z izdanim soglasjem.

POGREBNE STORITVE


 

Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti:

 

 • zagotovitev uporabe mrliške vežice
 • izvajanje pogrebnih svečanosti
 • izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov
 • izvajajo se prevozi pokojnikov tudi na preostala pokopališča, ki niso v upravljanju Komunale Ribnica
 • prva ureditev groba
 • urejanje dokumentacije
 • ureditev in prevoz pokojnika
 • oddajanje grobnih prostorov
 • sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah
 • izvajanje pogrebne dežurne službe
 • druga morebitna potrebna dela

 

Ko svojci ali drugi ugotovijo smrt, se le-to prijavi izvajalcu pogrebnih dejavnosti (na območju celotne občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok je to Komunala Ribnica).

 

S Komunalo Ribnica se svojci torej lahko dogovorijo o vseh pogrebnih in pokopaliških storitvah:

 

 • kraju, dnevu in uri pogreba
 • prevozu pokojnika v kak drug kraj v Sloveniji
 • vrsti pogreba (krsta ali žara)
 • upepelitvi pokojnika (upepelitev opravlja Žale Javno podjetje)
 • ureditvi pokojnika (preoblačenje, britje…)
 • izbiri pogrebne opreme (krste, žare)
 • dodelitvi grobnega prostora in sklenitvi najemne pogodbe za grobni prostor
 • naročilu cvetja (ikebane, ikebana za na krsto, žarni venčki, venci in ostalo rezano cvetje po dogovoru – izbira iz kataloga)
 • izbiri nagrobnega spomenika
 • nagrobnih napisih na nagrobnih ploščah žarnih zidov (na voljo je več vzorcev nagrobnih napisov)
 • odjavi pokojnika na matičnem uradu (pooblastilo)
 • objavi osmrtnice
 • odbitju stroškov pogreba (pogrebnine) ob izstavljenem računu (pooblastilo)
Skip to content