Slide O nas

Predstavitev


Zgodovina podjetja


 

Leta 1969 se je ustanovilo Komunalno podjetje. Podjetje je izvajalo samo vzdrževanje lokalnih cest na območju občine Ribnica. V letu 1975 se je poleg vzdrževanje lokalnih cest pričelo še z odvozom odpadkov. Odvoz se je najprej vršil samo v mestnih naselij, sčasoma pa se je začelo z pobiranjem odpadkov tudi po vaseh. V letu 1978 se je začelo še z vzdrževanje javnih površin in zelenic. Dve leti kasneje leta 1980 se je vsem omenjenim dejavnostim dodalo še odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter pogrebne in pokopališke dejavnosti. V letu 1985 pa se začelo z ogrevanjem mestnega naselja.

Leta 1993 se je samo podjetje Komunala Ribnica v smislu Zakona o javnih gospodarskih službah preimenovala v Javno komunalno podjetje, Komunala Ribnica d.o.o.

V letu 1996 sta se ustanovili dve novi občini in sicer občina Loški Potok in Sodražica. Sam obseg dejavnosti se ni povečal, saj sta novo nastali občini spadali prvotno pod občino Ribnica.

Ustanoviteljice Komunale Ribnica so tako tri občine: občina Ribnica, občina Sodražica in občina Loški Potok. Ustanovitveni deleži so določeni na podlagi delitvene bilance posameznih občin.

test

Lastniška struktura


Grb Ribnica

70,73%

občina Ribnica

Grb Sodražica

16,67%

občina Sodražica

Grb Loški potok

12,60%

občina Loški Potok


O podjetju


 

V letu 2001 se je podjetje preselilo v nove prostore v Goričo vas 11a. S preselitvijo podjetja smo pridobili veliko površine delovnih in pisarniških prostorov in s tem velike možnosti širitve in razvoja podjetja.

 

Komunala Ribnica opravlja svojo dejavnost:

 

 • v občini Ribnica, kjer pokriva 85 naselij in 9928 prebivalcev
 • v občini Sodražica, kjer pokriva 23 naselij in 1948 prebivalcev
 • v občini Loški Potok, kjer pokriva 17 naselij in 1770 prebivalcev

 

Samo podjetje opravlja na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica naslednje storitve, kot gospodarske javne službe:

 

obvezne gospodarske javne službe

 

 • zbiranje in odvoz odpadkov – občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok
 • kanalizacija in delovanje čistilnih naprav – občini Ribnica in Sodražica
 • vzdrževanje zelenic in parkov – občini Ribnica in Sodražica

 

izbirne javne službe

 

 • oskrba s toplotno energijo – občini Ribnica in Sodražica
 • pogrebne storitve in pokopališka služba – občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok
 • vzdrževanje cest in parkirišč – občini Ribnica in Sodražica

 

tržna dejavnost

 

 • košnja zelenic
 • obrezovanje živih mej in dreves
 • zasaditev cvetlic in grmovnic
 • pluženje dvorišč
 • priprava dvorišč za asfaltiranje ali tlakovanje
 • asfaltiranje in tlakovanje
 • polaganje robnikov
 • urejanje grobov
Skip to content