Slide Odpadne vode

Soglasja in priključki

IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASJA


Na podlagi vlog strank v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-UPB-1 (Ur.l. RS, št. 102/2004) izdajamo projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam, to je k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javno kanalizacijo si mora stranka pridobiti še soglasje za priključitev na osnovi projekta za izvedbo (PZI), ki mora vsebovati tudi PZI projekta hišnega kanalizacijskega priključka.

 

Stranka lahko, za izdajo soglasja k projektnim rešitvam in za izdajo soglasja k priključitvi izpolni tipsko vlogo na pripravljenem obrazcu.

 

Vlogi za izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam je potrebno priložiti dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana po določbah ZGO-UPB-1.

 

IZDAJA SOGLASJA K PRIKLJUČITVI NA KANALIZACIJO


Na podlagi vlog strank v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-UPB-1 (Ur.l. RS, št. 102/2004) izdajamo soglasja k priključitvi na kanalizacijo.

 

Stranka lahko vlogo za izdajo soglasja k priključitvi na kanalizacijo izpolni tipsko vlogo na pripravljenem obrazcu.
K vlogi je potrebno priložiti dokazila in projektno dokumentacijo (kopijo dokazila plačila komunalnega prispevka in kopijo veljavnega gradbenega dovoljenja).


Za dodatne informacije glede vlog:

Stranka vlogo lahko pošlje po pošti ali osebno vloži v času uradnih ur.

Dolenjevaško polje, foto:Daniel Vincek, last Občine Ribnica
Skip to content